อว. จับมือ ก.แรงงาน ดึง มทร. 9 แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างเรียน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 1 February 2024

อว. จับมือ ก.แรงงาน ดึง มทร. 9 แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างเรียน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.จันทร์เพ็ฐญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นางสาวบุปผา เรืองสุข อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี, ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย, ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ, ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก, รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดี มทร.พระนคร, ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในประเทศ เราพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดังนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคม เน้นประสบการณ์สำหรับคนทุกช่วงวัยให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะสูงอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ 


“พิธีลงนามในวันนี้ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคการทำงานและภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่สร้างความเชื่อมโยงและปรับเข้าหากันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” รมว.อว. กล่าว


จากนั้น รมว.อว. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ บูธกิจกรรมภายในงาน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การสาธิตการเชื่อมโยงในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา


ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพของกำลังแรงงานและสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages