อว.ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกประกาศ กมอ. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ยกเครื่องการเรียนการสอน ปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ การวัดผลเทียบเท่าระดับสากล - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 20 January 2024

อว.ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกประกาศ กมอ. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ยกเครื่องการเรียนการสอน ปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ การวัดผลเทียบเท่าระดับสากล

 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567  ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในนักศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายเป้าหมาย รวมถึงแผนดำเนินการในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารที่ใช้การได้ 


รมว.อว.กล่าวต่อว่า ในแผนดำเนินการแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน การทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง และต้องจัดให้นักศึกษาทุกคน สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ตามแบบทดสอบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นหรือแบบทดสอบตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษา อาจพิจารณานําผลการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทําเป็นประกาศนียบัตร ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเทียบเคียงเกณฑ์ของ CEFR


“ทั้งนี้ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษาของนักศึกษาแต่จะเป็นแนวทางในการประเมินแผนดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา” น.ส.ศุภมาส กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages