มรภ.ราชนครินทร์ โชว์ศักยภาพแกร่ง พร้อมก้าวขึ้นเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของภูมิภาคตะวันออก - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 18 December 2023

มรภ.ราชนครินทร์ โชว์ศักยภาพแกร่ง พร้อมก้าวขึ้นเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของภูมิภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โชว์แกร่ง “ดีพร้อม” รอบด้าน มุ่งสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพสู่สังคม เดินหน้าก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเบอร์ 1 ของในภูมิภาคตะวันออก ด้วยผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่หลากหลายบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาซึ่งการสร้างประโยชน์และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมบริการวิชาการที่แข็งแกร่ง ควบคู่การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ โดยมีหลักสูตรที่ “ดีพร้อม” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักพันธกิจทั้ง 5 ประการ ได้แก่ “ดีพร้อม” ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน “ดีพร้อม” ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “ดีพร้อม” ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น “ดีพร้อม” ด้านบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ และ “ดีพร้อม” ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องต่อบริบทของพื้นที่ 

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสในการฝึกงานและทำงานยังสถานประกอบการใกล้บ้าน ไม่เสียเวลาเดินทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งค่าเทอมไม่สูง ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในยุคเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญพิเศษในด้านต่าง ๆ ครบครันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์กับการทำงานในอนาคต ซึ่งพร้อมนำพาให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จด้านการศึกษายุคใหม่และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และกำลังเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่มองหาสถานศึกษาชั้นนำในภาคตะวันออก และผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” สามารถติดตามข้อมูลการสมัครเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ พร้อมข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจของทางมหาวิทยาลัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.rru.ac.th Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา https://www.facebook.com/rru.ac.th YouTube : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://www.youtube.com/@rru.2483/videos  Tiktok : rruready8 https://www.tiktok.com/@rruready8  Line Official Account : SongSermRRU ( เพิ่มเพื่อน @academicrru) หรือติดต่อสอบถามโทร. 038-500000 No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages