กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด AAA - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 8 November 2023

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด AAA

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นหนึ่งในจำนวน 34 บริษัทจาก 193 บริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน พร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ การคัดเลือก SET ESG Ratings หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) คือ การประเมินความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages