พช.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อน “ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 28 October 2023

พช.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อน “ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อน “ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างพัฒนาการจังหวัดราชบุรี และพัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน มีเป้าหมายดำเนินการ 878 ตำบล เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแกนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการความร่วมมือจังหวัดราชบุรี มีตำบลเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ 10 อำเภอ อำเภอละ 1 ตำบล เป้าหมาย ดังนี้

1. อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลดอนแร่

2. อำเภอบ้านโป่ง ตำบลหนองปลาหมอ

3. อำเภอโพธาราม ตำบลเจ็ดเสมียน

4. อำเภอดำเนินสะดวก ตำบลดอนกรวย

5. อำเภอบางแพ ตำบลดอนใหญ่

6. อำเภอปากท่อ ตำบลอ่างหิน

7.อำเภอจอมบึง ตำบลเบิกไพร

8.อำเภอวัดเพลง ตำบลจอมเกาะศาลพระ

9.อำเภอสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี

10.อำเภอบ้านคา ตำบลบ้านบึง

โดยมีวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาปรับใช้ในเครือข่ายตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ (ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง ด้านความยั่งยืน)

 2.เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบลสู่ตำบลจัดการตนเองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและใช้ระบบสารสนเทศชุมชน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

 3. เพื่อค้นหารูปแบบ วิธีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกตำบล


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages