พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 27 October 2023

พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2567 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล พร้อมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดในการนี้ 


นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย


1.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบฯ 66 จังหวัดราชบุรี ได้รับงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,281,515 บาท มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 13,281,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 สรุปทะเบียนโครงการทุนหมุนเวียนและโครงการเงินอุดหนุน ปีงบฯ 66 ที่ได้รับการอนุมัติซึ่งกระจายทั้ง 10 อำเภอ แบ่งเป็น

1.2.1 โครงการทุนหมุนเวียน จำนวน 58 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,901,000 บาท

1.2.2 โครงการเงินทุนอุดหนุน จำนวน 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,625 บาท

1.3 สรุปจำนวนสมาชิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 66 แบ่งเป็น

1.3.1 ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวนทั้งสิ้น 23,176 คน

1.3.2  ประเภทองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 1,098 กลุ่ม

1.4 ลูกหนี้คงเหลือและหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 66 ซึ่งมีหนี้คงเหลืออยู่ที่ 29,113,254.74 บาท และมีหนี้เกินกำหนดชำระอยู่ที่ร้อยละ 6.38 นับเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ

1.5 สรุปการใช้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ปีงบฯ 66 อยู่ที่ 78 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงิน 6,860,591.80 บาท

1.6 สรุปการใช้สิทธิ์ตามมาตรการลดความเดือดร้อน ปีงบฯ 66  อยู่ที่ 143 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงิน 2,956,652.20 บาท

2. การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน ณ สิ้นปีงบประมาณ จังหวัดราชบุรีมีลูกหนี้ที่ได้รับการอนุมัติตามโครงการที่ลูกหนี้ยื่นขอสนับสนุนเงินตามโครงการอยู่ที่ 474 โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 46,009,576.24 บาท   

3. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,678,890 บาท แบ่งเป็น

3.1 งบบริหาร จำนวนเงิน 1,778,890 บาท

3.2 งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงิน 16,000,000 บาท

3.3 งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 900,000 บาท 

และกำหนดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4 ไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100

4. ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบฯ 67

4.1 การเพิ่มจำนวนสมาชิกบุคคลธรรมดาและองค์กร โดยจังหวัดราชบุรีมีเป้าหมายของการเพิ่มสมาชิกประเภทบุคคลอยู่ที่ 16,368 คน และประเภทองค์กรให้มีการจัดตั้งองค์กรสตรีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

4.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหนุนเสริมอาชีพ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมายจังหวัดราชบุรี อยู่ที่ 90 กลุ่ม แบ่งเป็นไตรมาส กำหนดไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 36 กลุ่ม และไตรมาส 2 จำนวน 54 กลุ่ม

4.3 การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ให้มีการบริหารจัดการหนี้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

5. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ซึ่งกรมฯกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ จังหวัดราชบุรีมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นหลักเกณฑ์ คือ นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสตรี พ้นตำแหน่ง โดยมีการคัดเลือกและแต่งตั้ง นายสัญฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสตรี แทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นหลักเกณฑ์  


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages