จ.ราชบุรี/สุดปลื้ม ผ้าลายพระราชทานฯจังหวัดราชบุรี ไปต่อ 8 ผืน เตรียมเข้ารอบต้ดสินการประกวดระดับประเทศ ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา " ประจำปี 2566 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 29 September 2023

จ.ราชบุรี/สุดปลื้ม ผ้าลายพระราชทานฯจังหวัดราชบุรี ไปต่อ 8 ผืน เตรียมเข้ารอบต้ดสินการประกวดระดับประเทศ ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา " ประจำปี 2566

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาไทยและผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบต้นแบบลายผ้าฯ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด  นำไปมอบต่อให้กับช่างทอผ้ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายในจังหวัด นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตามพระดำริ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้สนองพระดำริฯ ดำเนินโครงการจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน และงานหัตถกรรม ระดับภาค จำนวน 4 จุดดำเนินการ ใน 4 ภูมิภาค และได้ประกวดรอบคัดเลือกระดับประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยคัดเลือกผ้าทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อประกวดในรอบ Semi Final และรอบตัดสินในระดับประเทศ ต่อไป

ในการนี้จังหวัดราชบุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าเข้าร่วมจัดส่งผ้า เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" จำนวนทั้งสิ้น 36 ผืน และมีผ้าพระราชทานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภาค (รอบแรก) จำนวน 14 ผืน และคัดเลือกเหลือ 8 ผืน จากทั่วประเทศ 199 ผืน เพื่อรอการตัดสินการประกวดระดับประเทศ ดังนี้


 ประเภทผ้าจก "ลายดอกรักราชกัญญา" จำนวน 6 ผืน 4 ราย 

 นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ตำบลรางบัว อำเภอจองบึง เข้ารอบจำนวน  ผืน 

นางลีลา กองแก้ว ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจองบึง เข้ารอบจำนวน 1 ผืน

 นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง หนานเอฟผ้าจกไท-ยวน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง เข้ารอบจำนวน 1 ผืน

 ด.ช.รชต บัวเผื่อน กลุ่ม OTOP ผ้าซิ่นตีนจกหลานย่าซ้อน กำลังหาญ ตำบลคูบัว เข้ารอบจำนวน 1 ผืน

  

ประเภทชาติพันธ์"ลายดอกรักราชกัญญา" จำนวน 2 ผืน 2 ราย ดังนี้

ผ้าตีนจกไท-ยวนราชบุรี ลายพระราชทาน ลายดอกรักราชกัญญา นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง

ผ้าจกเต็มตัวไท-ยวน ลายดอกรักราชกัญญา นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ

ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราชบุรีและของช่างทอผ้าที่เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ในครั้งนี้โดยจะเป็นจุดเริ่มต้น หรือประตูบานใหญ่ แก่ช่างทอผ้า นักออกแบบทุกท่านที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ รายละเอียดและเทคนิคต่างๆ บนผืนผ้า ตลอดจนนำไปพัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages