กองทุนสื่อ ให้ทุนปี 67 เปิดรับข้อเสนอ 1-31 ตค.66 หวังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 6 September 2023

กองทุนสื่อ ให้ทุนปี 67 เปิดรับข้อเสนอ 1-31 ตค.66 หวังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม

(4 กันยายน 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567 มุ่งหวังให้ผู้รับทุนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม ณ ห้องอารีย์ โรงแรม ควอเตอร์ อารีย์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันกว่า 8 ปี เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ความตั้งใจของกองทุน คือเราต้องการผู้รับทุนที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่าง และสร้างสรรค์  โดยในปี 2567 กองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน โดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ เปิดโอกาสสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดกว้างในการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน ทุนประเภทยุทธศาสตร์ วงเงิน 180 ล้านบาท การสร้างผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ที่ทางกองทุนให้ความสำคัญและต้องการให้เกิดขึ้น โดยกำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตที่มีเป้าหมายสำคัญ  6 ประเด็นด้วยกัน คือ

 1. พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม

2. ทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมถึงการรับมือกับข้อมูลบิดเบือน ประทุษวาจา และการระรานในโลกออนไลน์ 

3. การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) 

4. ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน 

5. ผลิตละครชุดเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความมั่นคง 

6. ผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่าง  เป็นสุข


และสุดท้าย ทุนประเภทความร่วมมือ 40 ล้านบาท ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับกองทุน ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เราเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ที่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม  จึงต้องขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ในการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีต่อสังคมไทย’

โดยในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการที่จะเน้นในเรื่องของ การสร้างผลลัพธ์            โดยต้องการสร้างสื่อที่มีผลผลิตที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกันรับมือสื่อร้าย ขยายสื่อดี รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข


‘สุดท้ายนี้ฝากถึงผู้ยื่นขอรับทุนประจำปี 2567 ในการยื่นขอรับทุน ให้มีการเตรียมความพร้อมและหลีกเลี่ยงการยื่นในช่วง 5 วันสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากระบบ และหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกสู่สังคมร่วมกับทุกคนครับ’


ดร.ชำนาญ  งามมณีอุดม  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงไทม์ไลน์ และ กระบวนการในการจัดสรรทุน ว่า หลังจากการจัดงานแถลงข่าวเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567  จะมีการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2567  ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ขอให้ทุกท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยในเดือนกันยายนนี้ เรามีการปรับระบบ PM เพื่อเตรียมรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งปรับคู่มือกลั่นกรองโครงการ ประจำปี 2567 เดือนตุลาคม วันที่ 1 ต.ค. 66  เราจะทำการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 โดยสามารถยื่นสมัครได้ผ่าน  www.thaimediafund.or.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ภายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน สำนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น และจัดทำข้อมูลสรุป


เดือนธันวาคม 66  – กุมภาพันธ์  67 พิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยมีคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการเบื้องต้น ต่อมาจะมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการ และสุดท้ายคณะอนุกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือนมีนาคม 67 คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบผลการอนุมัติโครงการ และทำการประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 และทำสัญญาภายในเดือนนี้


ทั้งนี้ เรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ประเด็นหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน ประจำปี 2567 โดยมีทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่

1. ความสอดคล้องกับโจทย์และภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกองทุน ตามมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

-มีการแจกแจงขอบเขตงาน พร้อมรายละเอียด และวิธีการดำเนินงาน โดยมี วิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน มีการจำแนกตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยให้ ความสำคัญจากการแสดงถึงรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริงจำแนกเป็นขั้นตอน ครอบคลุมทุก กิจกรรม

2. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ 

-คุณภาพของข้อเสนอโครงการ,แผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงความสำคัญและความน่าสนใจ โดยจะต้องมีกิจกรรมที่ออกแบบได้น่าสนใจ มีความหลากหลายในวิธีการดำเนินการ มีความแตกต่าง โดดเด่นจากโครงการอื่น สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ได้ในวงกว้าง

3. ผลกระทบเชิงบวกที่คาดว่าจะได้รับ  ว่าโครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกได้ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างไร 

-ผลกระทบเชิงบวกระดับที่ 1 : สามารถเห็นผลกระทบเชิงบวกกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ในทันที ตั้งแต่ช่วงระหว่างการดำเนินโครงการ 


-ผลกระทบเชิงบวกระดับที่ 2 : สามารถเห็นผลกระทบเชิงบวกที่อาจต่อเนื่องถึง 1 ปีหลังจากส่งมอบผลงาน และสามารถนำผลงานไปต่อยอดเพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างขึ้นกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

-ผลกระทบเชิงบวกระดับ 3 : สามารถเห็นผลกระทบเชิงบวกที่มีความต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีหลังจากส่ง มอบผลงาน และสามารถนำผลงานไปต่อยอดเพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

4. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ขอสนับสนุน 

-มีลักษณะและจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ทั้งขอบเขตการดำเนินงาน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด  รวมถึงขนาดของพื้นที่ในการดำเนินการ และ ความคุ้มค่าของงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ

5. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอรับการสนับสนุนและความเป็นไปได้ของโครงการ 

-ประวัติ และจำนวนของบุคลากรของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนตรงกับขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ใน ข้อเสนอโครงการ  

-ผลงานที่ผ่านมาของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนมีความสอดคล้องกับขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ


นางสาว พัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ  ร่วมตอบคำถามในประเด็น“ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร? ให้ได้รับทุน” โดยแนะนำ ถึงหลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุนสื่อว่าควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับ เข้าใจ และครบถ้วน ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของกองทุน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H =Who-What-When-Where-Why + How โดยเขียนให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คำนึงถึงความคุ้มค่า ค่าเหมาะสมกับงบประมาณ เพราะมีการแข่งขันที่สูง เราต้องเขียนให้ชัดเจน ตอบโจทย์ ครบประเด็น


ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โทรศัพท์ 02-273-0116-9 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages