ประกาศผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand (2023) ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมรับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 30 August 2023

ประกาศผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand (2023) ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมรับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand (2023) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรในระดับ Premium ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1    
นายศานนท์ได้กล่าวว่างานคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครในครั้งนี้  เป็นการพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท  อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก  และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้งานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นมิติเศรษฐกิจดี ด้วยการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครมีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชน  รวมถึงยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานดังกล่าวจำหน่ายบนช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน
สำหรับกรอบแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand  (2023)  ในครั้งนี้ได้มีประชุมระดมความคิดเห็นกับนักวิชาการที่ชำนาญการในแต่ละประเภท ว่า เนื่องด้วยเป็นปีที่ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือยุค Next Normal    จึงมีเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 
1.ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  (2023)   เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  ให้มีความก้าวหน้า
 
2.ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand (2023)    ควรมีมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 

3.ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  (2023)   ควรจะมีการใช้วัสดุที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

รวมถึงมีการพิจารณาการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand (2023)   ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ควรมีหน้าร้านออนไลน์และมีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างโอกาสในระดับสากล  
2. ผลิตภัณฑ์ควรมีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อบุคคลภายนอก 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคม  จึงมีความมุ่งหวังว่าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand (2023)  จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับมาตรฐานเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand  โดยมีการจัดระดับเป็น Premium  Platinum  Gold  Silver  Bronze  ตามลำดับ 
โดยสรุปรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองจากกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น  679 ผลิตภัณฑ์ จาก 399 ผู้ประกอบการ ที่มีมาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
      1.ระดับ Premium 233 ราย
      2.ระดับ Platinum 195 ราย
      3.ระดับ Gold 150 ราย
      4.ระดับ Silver 58 ราย
      5.ระดับ Bronze 43 ราย

ภายในงานแถลงข่าว นอกจากการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการระดับ Premium แล้ว ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะ และนำไปปรับใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นเวทีอบรมการทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล จากไลฟ์โค้ชชื่อดังโค้ชนัท (อ.นที อณารัตน์ นักสื่อสารการตลาด) การให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง” โดย คุณยุวภา อินเสือสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาปิ่นเกล้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รวมถึงแนะนำการเปิดตลาดออนไลน์โดยทีมงาน SCI Platform Agency เป็นต้น ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand (2023)  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkokbrands.com Facebook : Bangkokbrand และ IG : Bangkokbrand  


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages