“ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 23 August 2023

“ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงาน  ร่วมประชุมการป่าไม้ ครั้งที่​ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายตอบโจทย์ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (23 ส.ค. 66) เวลา 9.30 น. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,​องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากกรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษาสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินงาน ผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียว​ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนควบคู่กับการป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย พร้อมส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ลดผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global warming)​

“ในการดำเนินการได้นำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านป่าไม้ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้สู่สาธารณะ สำหรับใช้เป็นฐานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายพิชิต กล่าว

ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การประชุมการป่าไม้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะร่วมหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2566 นี้ กรมป่าไม้ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25  โดยจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ไปสู่สาธารณชน และนำผลการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 2) เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น​ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน  และ​ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือ​ในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้​ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

“นอกจากนี้ยังมีการปาถกฐาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ​ อาทิ ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจไทยสู่สากล, การเงินและการตลาด กลไกสู่ความสำเร็จของไม้เศรษฐกิจ, คาร์บอนเครดิต (ภาคป่าไม้) กับเศรษฐกิจสีเขียว, ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทยและการจัดเวทีนิสิต นักศึกษา (Student Forum) เรื่อง​ การลดโลกร้อน : ไม้ VS วัสดุทดแทนไม้ พร้อมกับเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคนิทรรศการนำเสนอผลงานและภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้” นายบรรณรักษ์ กล่าว No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages