วช.จับมือหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 25 July 2023

วช.จับมือหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของเครือข่ายในระบบวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  ได้สร้างกลไกการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ”  ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549  เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย และสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทุกภาคส่วน  ซึ่ง วช.มุ่งเน้นความร่วมมือและการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  

สำหรับในปีนี้ วช. และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ขึ้น เป็นปีที่ 18  โดยจะผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในภาคนิทรรศการและภาคการประชุมร่วม 1,000 ผลงาน  จากเครือข่ายในระบบวิจัยมากกว่า 170 หน่วยงาน 

ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ทั่วประเทศและทุกภาคส่วนในครั้งนี้ มุ่งหมายการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถที่จะเชื่อมโยง การบูรณาการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้พัฒนางานวิจัย ผู้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์  การจัดงานในปีนี้ แสดงให้เห็นความต่อเนื่องและเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ในการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการสนับสนุน การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะนำสู่เป้าหมายในการพัฒนาขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วยภาคการประชุมที่มีหัวข้อการประชุมสัมมนา กว่า 100 หัวข้อ  ที่มีประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัย ปัญหาสำคัญของประเทศ และเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม  และการประชุมให้ความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยในช่วง Twilight Program

สำหรับในภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย   

พร้อมด้วย การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย  ซึ่งมีการนำเสนอผลงานภายใต้ 6 Theme สำคัญ ได้แก่ 1) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  2) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  3) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน  5) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  6) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา นิทรรศการนำเสนอบทความผลงานวิจัย    การจัดกิจกรรม Highlight Stage ซึ่งเป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย   และการเจรจาธุรกิจ  รวมถึงการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566  การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2566  และการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัย ทั้งศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. และเมธีวิจัยอาวุโส วช. 

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ฯ  ดร.วิภารัตน์  ได้ร่วมเสวนาในเวที “Thailand Research Expo Talk : เวทีรวมพลังวิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”  ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ  ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  รศ.ดร.สุดเขตต์  นาคะเสถียร   ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย : RUN ,  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมถึงช่วง “Platinum Award Talk : เสริมพลังประชาคมวิจัย ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ”  ซึ่ง วช.ได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานได้รับรางวัล Platinum Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ” มาร่วมพูดคุย 

ในปีนี้ วช.ได้เชิญ “คุณพิพัฒน์  อภิรักษ์ธนากร”  นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มาร่วมเป็นทูตวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566  ซึ่งจะร่วมเป็นตัวแทนในการสร้างพลังเพื่อสื่อสารเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว และเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พร้อมกันนี้ภายในงานแถลงข่าว ฯ  ยังได้มีการจัดแสดงตัวอย่างผลงานวิจัยไฮไลท์  เช่น  เปลี่ยนขยะเป็นกราฟีนมูลค่าสูง ผลงานต้นแบบจากทีมวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่สามารถผลิตกราฟีนวัสดุแห่งอนาคตจากขยะชีวมวล ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า 1,000 เท่า หุ่นยนต์ล้างแผงโซล่าร์เซลล์ (Robotic Solar Cleaner) ผลงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เน้นการใช้งานง่าย โดยยึดติดกับแผงโซล่าร์เซลล์ สั่งงานได้ผ่านมือถือ โครงการฟื้นฟูและต่อยอดผ้าลายอย่าง เอกลักษณ์ อยุธยา “จุฬาพัสตร์” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ต่อยอดความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและยกระดับลายผ้าโบราณให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความร่วมสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์จากมรดกภูมิปัญญาของชุมชน เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจพร้อมการตอบสนองด้วยเสียง  ผลงานจากสถาบันพระบรมราชชนก ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการคัดกรองระดับการติดบุหรี่และติดตามผลการเลิกบุหรี่ และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนจิ้งหรีด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นนอลฟู้ด สูตรโปรตีนสูงไขมันต่ำ และนวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับบำบัดน้ำในระบบเลี้ยงปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โคมไฟเซราสาน ผลงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วัสดุไผ่ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีเป็นผลงานจักสานที่บูรณาการร่วมกับผลงานเซรามิกส์ ทรายแมวจากกากมันสำปะหลัง ผลงานจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เกิดจากกากมันสำปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูง การผลิตเครื่องปรุงรสจากปลาร้าด้วยเทคโนโลยีกล้าเชื้อจุลินทรีย์ ผลงานจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงที่สำคัญของอาหารไทย จากปลาน้ำจืดโดยกระบวนการหมักแบบธรรมชาติ ฯลฯ                                             

                                                                                                                                                                      งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages