ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวปิดกิจกรรมรับแลกขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน ปี ๒” พร้อมเสวนา “จับมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 14 June 2023

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวปิดกิจกรรมรับแลกขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน ปี ๒” พร้อมเสวนา “จับมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม”

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คุณฐากูร พานิช รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวปิดกิจกรรมรับแลกขยะะพลาสติกแบบ ใช้ครั้งเดียว “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน ปี ๒” มอบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรพันธมิตร ๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ภายหลังจัดบูธกิจกรรมรับแลกขยะพลาสติกจำนวน ๕๘ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๔ เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๓๕ คน โดยรวบรวมขยะพลาสติกได้ ๔,๓๘๖.๓๑ กิโลกรัม และนำส่งต่อให้กับ ๔ องค์กรรับจัดการ คือ บริษัท ซีโร่ เวสต์ โยโล จำกัด, โครงการพรีเชียสพลาสติกแบงค็อก, บริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด และ โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง เพื่อนำไปแปรรูป (upcycling) ให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และไปเป็นพลังงานใหักับโรงไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

กิจกรรมรับแลกขยะะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน ปี ๒” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายลด การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของรัฐบาล ในฐานะองค์กรในกำกับของรัฐ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็น องค์กรต้นแบบให้กับสังคมเรื่องการคัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติก โดยกิจกรรมในปีแรกจัดขึ้น ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เน้นการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการ ลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟม และสร้างวินัยในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ กับบุคคลอื่น ทั้งในครอบครัวและในองค์กร ต่อมาในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ ๒ จึงได้ขยายกิจกรรมไปสู่พื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง ๕ แห่ง

สำหรับ ๔ องค์กรรับจัดการขยะพลาสติก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะพลาสติก มาแสดงในงาน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแฟชั่น กระถางต้นไม้ จานรองแก้ว รวมถึงบอร์ดแสดงขั้นตอน การจัดการขยะและร่วมเสวนา “จับมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม” ร่วมกับผู้บริหารจากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางบริหารจัดการขยะ พลาสติกในชุมชน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน ๕๘๒.๒๓ ต้น 

​กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” มุ่งเน้นไปที่การปลูกจิตสำนึกเรื่องการลดใช้ พลาสติก และอยากเห็นผู้คนเริ่มคัดแยกขยะพลาสติกด้วยตัวเอง เพียงแค่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ “เริ่ม” ลงมือแยกขยะจนติดเป็นนิสัยและทำสิ่งนี้ต่อไปแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมนี้แล้วก็ตาม แค่นั้นก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้แล้ว 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages