วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 29 April 2023

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงมีพระจิตรวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง โดยได้ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งทรงงานจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ และทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลยังพระอารามต่างๆ และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายด้วยความสนพระทัยในพระธรรมอย่างลึกซึ้ง 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล ในส่วนกลางจัดที่วัดเทวราชกุญชร โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสา มอบถุงยังชีพ และปล่อยปลา ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลฯ ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 3.กิจกรรมนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ และ 4.กิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน 

















No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages