สกสว. หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเสริมทัพการสร้างผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมร่วมเดินหน้าจัดงาน TRIUP FAIR 2023 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

สกสว. หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเสริมทัพการสร้างผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมร่วมเดินหน้าจัดงาน TRIUP FAIR 2023

 

สกสว. ประชุมร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ภายใต้แนวคิด “Journey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ชูให้การจัดงานครั้งนี้เป็น One Stop Service ด้านการใช้ประโยชน์สำหรับภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ร่วมกับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และคณะผู้บริหาร สกสว. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดงานฯ และวางเป้าหมายร่วมระยะยาวในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 


รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า หนึ่งในบทบาทหลักของ สกสว. คือ การสร้างระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) โดย สกสว. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนากลไกหนุนเสริมเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 โดยที่ผ่านมา สกสว. ได้มีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมในโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ในการสร้างกลไกและแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม และ startup ให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ startup และความต้องการของ SME ในการนำเทคโนโลยีมายกระดับความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง


อย่างไรก็ตาม เส้นทางไปสู่การเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันทำให้กลไกที่มีอยู่ขยับไปข้างหน้า และสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้ได้ และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ สกสว. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ได้มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP Fair 2023)” ขึ้นภายใต้แนวคิด “Journey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัลพารากอนฮอล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ววน. กับ การยกระดับสุขภาพคนไทยและอุตสาหกรรมการแพทย์ 2. ววน. กับ การนำไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูง 2. ววน. กับ การสนับสนุน Net Zero Carbon นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการออกบูธของหน่วยงานในระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์ อาทิ แหล่งทุนวิจัย หน่วยงานผู้กำกับมาตรฐาน หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันการเงิน เป็นต้น 


การจัดงาน TRIUP Fair ครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนหน่วยงานในระบบนิเวศมาร่วมกันขับเคลื่อนใน 3 ธีมเป้าหมาย โดยจะร่วมกันส่งมอบผลกระทบภายใน 5 ปี ในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสภาอุตสาหกรรม อาทิ ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกลุ่มยา ประธานกลุ่มน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางในการเลือกประเด็นย่อยของแต่ละธีมมาทดลองขับเคลื่อนร่วมกัน 


โดยการจัดงาน TRIUP FAIR 2023 นอกจากจะเป็นการร่วมกันของหน่วยงานในระบบนิเวศในการขับเคลื่อนนำ ววน. ไปยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแก่ประเทศแล้ว ในมุมของผู้ประกอบการต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์เนื่องจากภายในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้พบ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในเส้นทางการสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages