โรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใน กทม. - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 13 February 2023

โรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใน กทม.

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย โดยการสนับสนุนของสถานทูตออสเตรเลีย, มูลนิธิอานันทมหิดล และความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท., สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กทม. โดยในปีนี้จะได้นำเสนอในประเด็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ สำหรับในเขต กทม. ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการฯ ที่ รร.สามเสนนอก เขตดินแดง, รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา และ รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง โดยล่าสุดได้มีการจัดทำโครงการฯ ขึ้นที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับอนุบาล-ป.6 มีนักเรียนภายใต้การดูแลกว่า 4,700 คน
ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า “โรงเรียนมีนโยบายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดูในเรื่องความถนัดความชอบของนักเรียน อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีการผลิตสื่อการสอนที่แตกต่างตามวัยของเด็ก การบริหารจัดการที่ดี และจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน  เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
สำหรับเรื่องการอ่านออกเขียนได้นั้นมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเด็กสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เนต ดังนั้นการอ่านจึงเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้น ป.1 เมื่อโตขึ้นชั้น ป.2-ป.6 ก็จะเพิ่มเป็นอ่านคล่องเขียนคล่อง, การอ่านรู้เรื่อง, สามารถอ่านและจับหรือสรุปใจความได้ มีการทดสอบตลอดทุกปีทั้งจากทางโรงเรียนและภายใต้การร่วมมือจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการรักการอ่าน ซึ่งสนับสนุนโดย กทม. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบไปด้วยกิจกรรมโลกนิทาน, สำนวนชวนอ่าน, สนามหญ้าชวนอ่าน มีการส่งเสริมฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหมากล้อม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้เด็กได้รู้จักวางแผน วิเคราะห์ มีความคิดที่ละเอียดและสร้างสรรค์ ในด้านการเรียนการสอนนอกจากวิชา 8 กลุ่มสาระที่ได้เรียนแล้ว ยังได้มีการทำกิจกรรมให้เกิดขึ้น อาทิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการสอนวิธีการทำสบู่สมุนไพร, กลุ่มสาระการงาน สอนการทำลูกชุบ, กลุ่มพละศึกษา มีการสอนมวยไทย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สอนให้เด็กได้คิด และส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อไปถึงอาชีพในอนาคตได้
ในด้านคุณครูเรามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กนักเรียนชั้น ป.6 มีผลการสอบ O-Net ในระดับประเทศผ่านเป็นปีที่ 10 และมีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก นอกจากงานด้านวิชาการแล้วก็ยังมีการทำงานเชิงรุกคือสอนทั้งในด้านวิชาการและอบรมค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดีและคนเก่งของประเทศชาติในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ ปกครอง ที่ได้ทำให้การบริหารงานโรงเรียน, การจัดการเรียนรู้ของครู และตัวนักเรียนนั้นมีคุณภาพ เพราะการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบ ไปด้วยผู้บริหาร, คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครอง” 
ด้าน ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวว่า “การอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ ถ้าพื้นฐานดีเด็กจะสามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น การที่ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดในห้องเรียน และสามารถนำมาเสนอเป็นกิจกรรมของนักเรียนถือเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, ทำน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงร้านกาแฟที่ได้ให้นักเรียนมาฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นพื้นฐานอาชีพ ทำให้เขารู้ค่าของเงิน และสามารถพึ่งพาตัวเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นที่พลังบวก และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียน”        
สำหรับผู้สนใจโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ปี 2566 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือเข้าชมจาก Youtube รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอนโรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 062-7341267 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages