สศก. เผย ผลสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 65 ระบุ เกษตรกรไทย มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาท/ปี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 27 February 2023

สศก. เผย ผลสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 65 ระบุ เกษตรกรไทย มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาท/ปี

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่ายจากกิจกรรม  ทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

พบว่าครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกพืช ร้อยละ 80.95 เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 17.47 และอื่นๆร้อยละ 1.58 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกิจกรรมนอกการเกษตรเฉลี่ย 213,888 บาทต่อปี โดยเป็นรายได้หลักจากงานประจำ ร้อยละ 45.13 การรับจ้างและให้บริการ ร้อยละ 16.36 รายได้จากลูกหลานส่งให้ ร้อยละ 6.45 และอื่นๆ เช่น กำไรจากการค้าขายหรือทำธุรกิจ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เงินค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินสะสม ฯลฯ ร้อยละ 32.06

ด้านค่าใช้จ่าย ครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศมีรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 126,039 บาทต่อปี คิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต ร้อยละ 55.40 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 35.14 และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ ร้อยละ 9.46 สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 180,569 บาทต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ร้อยละ 36.55 และค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าซื้อสินค้าและบริการ ฯลฯ ร้อยละ 63.45

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ พบว่า เมื่อนำรายได้ทางการเกษตรหักรายจ่ายทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 80,271 บาทต่อปี และมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือหลังจากนำรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนหักค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 113,590 บาทต่อปี สำหรับผู้สนใจ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oae.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages