ม.เกษตร ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดบริบทใหม่เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ชวนผู้สนใจร่วมงาน“วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023 ณ อำเภอเพนียด จังหวัดลพบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 22 February 2023

ม.เกษตร ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดบริบทใหม่เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ชวนผู้สนใจร่วมงาน“วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023 ณ อำเภอเพนียด จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 22 ก.พ.66 ที่ห้องประชุม 904 ชั้น 9 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เลขานุการคณะทำงานนโยบายบูรณาการส่วนงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม“วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันอานนท์ไบโอเทค เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยาและพืชสมุนไพร นายศุภชัย พันธุกานนท์ คณะทำงานโครงการยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยา และประธานกองทุนศรัทธาเกษตร & เกษตร 32 นายชัย นิมากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจิรศักดิ์ สุยาคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา SMEs และ Start up ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผศ.ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ร่วมการแถลงข่าว โดยได้เน้นวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม คือ เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยา อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ได้นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ประชาชนผู้สนใจ เสมือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานพัฒนาด้านเห็ดเศรษฐกิจแลเห็ดเป็นยาของประเทศไทย ด้วย

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เลขานุการคณะทำงานนโยบายบูรณาการส่วนงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( KU-Lifelong Learning Model)เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อยกระดับความรู้ นวัตกรรม ผ่านสินค้าและบริการคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมอบให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขับเคลื่อนโครงการนำร่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิด KUniverse ที่นำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกัน นำสินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวนำและโยงมาสู่การเรียนการสอน 

ในการส่งเสริมความรู้ด้านเห็ดนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 มีการก่อตั้ง “ชมรมเห็ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยคณะนิสิตของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และเริ่มงานฝึกอบรม “การทำเชื้อเห็ด และเพาะเห็ด” ให้เกษตรกรในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา นอกจากนี้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเห็ดมากกว่า 800 เรื่อง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรอย่างกว้างขวาง และในปี2566 นี้ เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” บริบทใหม่ :- เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจเห็ดเศรษฐกิจ ในบริบทใหม่ ผู้ประกอบการเห็ด ผู้สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด นักวิชาการ และ นักวิจัย เป็นต้น 

รูปแบบของการจัดกิจกรรม จะจัดในพื้นที่ภายในศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้สนใจเรื่องเห็ดโดยเฉพาะที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8822   

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงผลงาน และนิทรรศการ ประกอบการสาธิต “นวัตกรรมยกระดับเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดเป็นยาสู่เศรษฐกิจชุมชน โดย สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร การให้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทย การเสวนาวิชาการ เรื่อง สถานการณ์เห็ดเศรษฐกิจ 2022 และสิ่งท้าทาย 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การพัฒนาเห็ดฟาร์ม และเห็ดเป็นยา มิติที่ 2 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดเป็นยา มิติที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด มิติที่ 4 การผลิตเครื่องสำอางจากเห็ด และ มิติที่ 5 เห็ดเป็นยารักษาสุขภาพ และป้องกันโรค นำโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันอานนท์ไบโอเทค ร่วมด้วยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละมิติ  และ เรื่อง ปักหมุดอนาคต : บริบทใหม่ “เห็ดไทย” บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2023 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ นี้จะเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” บริบทใหม่ :- เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย เป็นการรวมตัวกันของแวดวงนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการเห็ดเศรษฐกิจของไทย และนานาชาติ พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านที่สนใจร่วมเรียนรู้ต่อยอดความคิดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

โทร 0 2942 8822 www.eto.ku.ac.th และ inbox facebook page สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  link : https://www.facebook.com/eto.kaset/
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages