เมืองไทยประกันภัย ร่วมสนับสนุนผู้พิการไทย ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ต่อเนื่องปีที่ 10 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 7 February 2023

เมืองไทยประกันภัย ร่วมสนับสนุนผู้พิการไทย ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ต่อเนื่องปีที่ 10

เมืองไทยประกันภัย ร่วมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการไทย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ ให้แก่ผู้พิการและครอบครัว ตลอดจนร่วมสนับสนุนกลุ่มคนพิการที่เป็นครอบครัวของพนักงานภายในองค์กร

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนให้ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการที่จะสามารถประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายรูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ ในกลุ่มพนักงานที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นผู้พิการ” 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เป็นการดำเนินงานตามมาตรา 35 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ กิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วย การฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ , การฝึกอาชีพด้านงานฝีมือ และการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ  ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้พิการจำนวน 129 คน นอกจากนี้ยังเป็นภาคเอกชนนำร่องโครงการฯ ขยายเครือข่ายการดำเนินโครงการฯ ในกลุ่มสมาชิกหอการค้าไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำนวน 10 แห่ง รวมจำนวนผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการฯกว่า 400 คน และขยายพื้นที่ได้มากกว่า 10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ราชบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี อำนาจเจริญ เชียงใหม่ นครพนม ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู 
นางปรียนันท์ แบร์ทร็องด์ พนักงานบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพขายเสื้อผ้าเด็กมือสอง ผ่านทางออนไลน์ ในปี 2564 กล่าวว่า “เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ นำมาปรับปรุงห้องสำหรับไลฟ์และลงทุนซื้อเสื้อผ้าเด็กมือสองขายผ่านทางออนไลน์ เดิมขายเสื้อผ้าอยู่แล้ว โดยนำเสื้อผ้าของลูกที่ใส่ไม่ได้มาขาย แต่เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ จึงนำเงินมาลงทุนซื้อกระสอบมือสอง ซึ่งขายได้ในระดับดีเลย กำไรบางส่วนได้นำมาแบ่งจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าอาหารของลูก และส่วนหนึ่งแบ่งเก็บให้ลูก เผื่อสำรองในวันที่เขาป่วย อยากขอบคุณบริษัทฯ สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่มีผู้พิการ รู้สึกดีใจมากๆ ที่ครอบครัวได้รับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นจำนวนไม่น้อยเลย และสามารถช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี”
นายนรเศรษฐ์ ลักขษร อีกหนึ่งพนักงานของบริษัทฯ ที่ขอทุนให้กับพี่ชายซึ่งเป็นผู้พิการได้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา ในจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ นำมาจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ พร้อมกับติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไว้เลี้ยงปลา ทั้งปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน โดยส่วนหนึ่งเก็บไว้รับประทานเอง และอีกส่วนหนึ่งนำไปขาย กำไรจากการขายได้นำมาเป็นทุนต่อยอด พร้อมกับแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้อยากขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผู้พิการ ทุนที่ทางบริษัทฯให้สามารถส่งเสริมเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว”
ปี 2565 เมืองไทยประกันภัย ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เราให้ความสำคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถดำเนินอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ... ยิ้มได้ เมื่อภัยมา
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages