“SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ

SN Group จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเวที “Water Journey” ระดมความเห็น Net Zero Water กับเส้นทางบริหารจัดการน้ำภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ให้เยาวชนผ่านบอร์ดเกมสื่อการสอนยุคใหม่ Board Game Water Journey “Water Journey” จุดประกายสู่การเป็นผู้นำความคิด อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรุ่นเยาว์ ปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืน 

นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในเครือ SN Group ผู้นำธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ The leader in water and Environmental Solutions ในเครือ SN Group องค์กรผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มากว่า 60 ปี เปิดเผยว่า  SN Group ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเวที “Water Plearn journey นวัตกรรม เล่นและเรียน เพื่อออกแบบเส้นทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” โดยภายในงานจะมีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ Net Zero Water กับความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา "Water Journey"  ซึ่งเวทีครั้งนี้เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ  โดยเฉพาะจากภาวะโลกร้อนที่อาจจะเป็นวิกฤติได้ในอนาคต เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ที่สำคัญ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การรีไซเคิลน้ำ การลดใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาแหล่งน้ำจากธรรมชาติให้คงอยู่แบบยั่งยืน  “แหล่งน้ำจืดบนโลกมีเพียง 3% และมีเพียง 1%  ที่เป็นน้ำจืดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้แต่บางส่วนก็ยังมีการปนเปื้อนของมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และน้ำเสียจากครัวเรือน ทำให้ประชากรโลกมากถึง 11% ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคแล้วเรายังเผชิญกับภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะภัยแล้งที่อาจกระทบให้การขาดแคลนน้ำมีมากขึ้น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจึงเป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างมุ่งสู่ Net Zero Water เพื่อลดใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับ SN Group ที่มุ่งสู่แนวทางดังกล่าวเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน” นางเกตุวลีกล่าว 

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา "Water Journey" ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 40 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของภาคเยาวชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ไปยังระดับสถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างนักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรุ่นเยาว์ในสังคมได้ต่อไป 

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมส์ ประกอบด้วย 

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี

4. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 

นางสาวสุทธิพัณ พิศาลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ เอสเอ็น กรุ๊ป กล่าวว่า เราได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจทำบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา  นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และขอชื่นชมนักเรียน และเยาวชน คณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Board Game “Water Journey” และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะนับได้ว่าทุกทีมเป็นผู้ชนะในการเป็นผู้นำทางความคิดที่มุ่งมั่นในผนวกองค์ความรู้ความเข้าใจจากเกมส์ ตั้งแต่วัฏจักรน้ำ การอนุรักษน้ำ การพัฒนาคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และเรียนรู้การใช้น้ำอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและจิตสำนึก ในการช่วยดูแล รักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณทาง Icon Siam ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม SN Group องค์กรผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มากว่า 60 ปี มุ่งมั่นที่จะเดินหน้า พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท ที่มุ่งไปสู่การสร้างคนในสังคม และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” ที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages