อธิบดีกรมการศาสนาประธานเปิดพิธีสาธยาย พระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน เเละร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 23 November 2022

อธิบดีกรมการศาสนาประธานเปิดพิธีสาธยาย พระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน เเละร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ทั้งนี้ การสาธยายพระไตรปิฎก คือ การสวด หรือการท่องหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพื่อให้ผู้สาธยายได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและเกิดสติปัญญารู้แจ้งในธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิคือมีความเห็นที่ถูกตรง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages