ครบรอบ 50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ครบรอบ 50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กล่าวว่า ด้วยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ก่อตั้งเมื่อปี พุทศักราช 2514 ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารกำจัดศัตรูพืช โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเศรษฐกิจ สังคม ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย  

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นเวลา 50ปี สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกันช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ตามหลักวิชาการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี คือธาตุอาหารพืช ไม่ใช่สารพิษ ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตร สร้างผลิตผลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง  นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล ฯลฯ 

 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ความยึดมั่นในพันธกิจหลักอย่างมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเกษตรของไทยได้มีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานค้นคว้าวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการเกษตรของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบให้เกษตรกรและสมาชิก ดังนี้   

1. จัดเสวนาวิชาการ เรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมรูปแบบการทำการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทย จากอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนจากผลผลิตที่ได้รับจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Vector Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ 

2. การจัดทำหนังสือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการเกษตรของไทยและการใช้ปุ๋ยเคมีจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

3. การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ 50 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขอบคุณสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ ครูบาอาจารย์ รวมถึงสื่อมวลชน ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและกิจการของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมีหลักการตามแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ถูกต้อง   

4. การจัดกิจกรรมกอลฟ์การกุศลเพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย  

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยด้วยการทำการเกษตรที่ถูกต้อง ด้วยแนวทางเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice) เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรไทยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages