วธ. มอบโล่ “ดี” ที่ได้ทำ เปิดพื้นที่ความดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อที่หลากหลาย - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วธ. มอบโล่ “ดี” ที่ได้ทำ เปิดพื้นที่ความดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อที่หลากหลาย

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ ณ ห้องแกลอลรี 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะสื่อที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยสื่อที่เผยแพร่สู่สังคมนั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในหลากหลายช่องทางอีกด้วย หากเด็กและเยาวชนได้รับสื่อหรือมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การยอมรับในค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามได้ ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญการขยายพื้นที่ความดี โดยเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

๑. ประเภทคลิปไวรัล (Viral Clip) ความยาว ๑-๓ นาที แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑) ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง “เมนูของแม่” 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนตะพานหิน เรื่อง “เรื่องดีๆ ของผม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Farmer เรื่อง “ความดีที่มองไม่เห็น” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม L.PRODUCTION เรื่อง “เลือกระหว่าง” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม YOLO - ใช้ชีวิตให้คุ้ม เรื่อง “Good to do - สิ่งที่รัก”

๒) ระดับนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมก้าวหน้า CMU เรื่อง “หัวใจดวงนี้

เพื่อน้องช้าง” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเก็บขยะเปลี่ยนโลก! เรื่อง “เก็บขยะเปลี่ยนโลก!” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม MT banana เรื่อง “พร้อมบวก” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม GFTEAR เรื่อง “น้อยหรือเยอะทำเถอะ” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมแท่งทอง เรื่อง “Hello…Hero”

๓) ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ก.กวางปาแอ่ว เรื่อง “ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SPDML.001 เรื่อง “Kru_man” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมพื้นที่ความสุข เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (ช่วยแมว)” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมขนุนลูกที่สุก เรื่อง “ให้ 1 ได้ถึง 3” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อย โนนสวัสดิ์ เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (กิจกรรมดีๆ)”

๒. ประเภทภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น (Short Film/Short Documentary) ความยาว ๓-๕ นาที 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hometown Thungsong เรื่อง “ดีสะพัด” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนายธัญนพ ตระกูลโชคดี เรื่อง “ต้นกล้าในป่าลึก” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมกลุ่มสมอง เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่มี 3 ขา”

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การจัดการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พลังเครือข่ายศาสนาทุกช่วงวัยได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านหลักธรรมทางศาสนา สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญ “คุณธรรม จริยธรรม” และการมีพฤติกรรม ค่านิยมที่ดีงามในการเป็นต้นแบบความดีของคนในสังคมต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages