“คุณหญิงกัลยา” ยกระดับอาชีวะฐานวิทย์ จับมือม.เทคโนโลยีมหานคร และเกรท วอลล์ มอเตอร์ พัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนได้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 July 2022

“คุณหญิงกัลยา” ยกระดับอาชีวะฐานวิทย์ จับมือม.เทคโนโลยีมหานคร และเกรท วอลล์ มอเตอร์ พัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนได้

(กระทรวงศึกษาธิการ)-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาทักษะผู้เรียนและผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนร่วมกันศึกษา ออกแบบ เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ที่ปรึกษาและโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานวีย์  โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายไมเคิล ฉง รองประธานกรรมการ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวจักรของอาชีวศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนได้ 

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษามาต่อเนื่องกำลังคนอาชีวศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจบริการ อาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะอาชีวะฐานวิทย์เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี ที่สามารถผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะช่าง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ดร.คุณหญิงกัลยา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงร่วมกันพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นของทุกภาคส่วนจะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และครูในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระแสการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ซึ่งการพัฒนาอาชีวะฐานวิทย์ให้มีความก้าวไกลจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต และศูนย์กลางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน หรือเอเชียได้อย่างแน่นอน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่งที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สอศ. พร้อมกับช่วยยกระดับการเรียนการสอนขึ้นไปอีกขั้นผ่านการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทย โดย สอศ. จะช่วยประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับการพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่และการประยุกต์ดัดแปลงต้นกำลังและแหล่งพลังงานจากมอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานงานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages