วธ.ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Translation and Terminology Consistency” (การแปลและความเหมาะสมในการใช้ศัพท์) โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วธ.ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Translation and Terminology Consistency” (การแปลและความเหมาะสมในการใช้ศัพท์) โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2567

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในนามของรัฐบาลไทย และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Translation and Terminology Consistency” (การแปลและความเหมาะสมในการใช้ศัพท์) โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกประมาณ ๗๐๐ ล้านคน คิดเป็นอันดับที่ ๔ ของประชากรทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้นับถือส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการแปลพระไตรปิฎก เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้พระไตรปิฎก บาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เป็นต้นฉบับในการแปล เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าถึงประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก นับได้ว่าเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง เป็นความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ดังนั้น เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้กำหนดกรอบและเป้าหมายการดำเนินงานแปลพระไตรปิฎกฯ เป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกได้รับทราบผลสำเร็จของการดำเนินงานอันสำคัญในครั้งนี้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages