กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งให้การทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้คนไทยนำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี บำเพ็ญกุศล ถวายพระกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่
ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางศาสนา
การเจริญพระพุทธมนต์นั้น คือการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี ซึ่งตามคติความเชื่อแต่ครั้งโบราณ เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ ควรจะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages