กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 

ในส่วนกลางร่วมกับวัดนาคปรก จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 18 เมษายน 2565 ณ วัดนาคปรก เขตภาษีกรุงเทพมหานคร โดยมีกุลบุตรเข้าร่วมบรรพชา จำนวน 39 คน มีหลักสูตรอบรมภาควิชาการ ประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม วิชาศาสนพิธี และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มีการทำวัตรสวดมนต์

เช้า - เย็น เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บิณฑบาต กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง และเดินจงกรม ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้กุลบุตรเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 

ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง ประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด.


และในเร็ว ๆนี้ วันที่ 20-24 เมษายน ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2565 เป็นวาระสำคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 240 ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอื่น ๆ

#กรมการศาสนา                                                                    

#กระทรวงวัฒนธรรม 

#วัดนาคปรก

#โครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages