กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่ จับมือนิด้า หนุนพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณภาพผู้ผลิตสื่อป้อนสู่ตลาด - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่ จับมือนิด้า หนุนพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณภาพผู้ผลิตสื่อป้อนสู่ตลาด

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า วันนี้ (21 มี.ค. 2565) ได้มีพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่หลักสูตรการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ มุ่งสร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อคุณภาพให้กับผู้อบรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า เพิ่มทักษะการเป็นผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด 
โดยกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเดอไพรม์ (ซอยรางน้ำ) กรุงเทพฯ
“ทางกองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตสื่อ ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อมาตรฐานการทำงานแล้ว ยังจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของตัวเอง และทำให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรที่มีความรู้และมากประสบการณ์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับวุฒิบัตรเข้าอบรมแล้ว ยังจะได้รับความรู้ที่มากขึ้นอย่างแน่นอน” นายธนกรกล่าว
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ผลิตสื่อรายใหม่ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยมีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดเป็นนวัตกร ประยุกต์การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม สามารถประเมินผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสุดท้ายจัดทำแผนธุรกิจและการระดมทุนในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับนำมาขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
อาทิ การจัดทำในรูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกสื่อจะต้องมีเนื้อหา ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคี สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข โดยเน้นเนื้อหาการผลิต ได้แก่ เนื้อหาที่ส่งเสริมวิธีคิด ส่งเสริมความรู้เรื่องวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การยอมรับ ความเข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาที่ควรจำกัดด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages