GISTDA จับมือ ปภ. ชูภูมิสารสนเทศบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

GISTDA จับมือ ปภ. ชูภูมิสารสนเทศบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA  และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ

GISTDA มีความร่วมมือในการทำงานกับ ปภ. มาอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้จะเป็นการลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง GISTDA จะสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆที่ มีที่ GISTDA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนได้ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากความร่วมมือกับต่างประเทศ และเช่นเดียวกัน ปภ. ก็จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น สถิติการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ตามประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย ข้อมูลจากการรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยประเภทต่างๆ รวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความเสียหายในส่วนต่าง ๆที่เกิดขึ้นตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเหล่านี้ มาใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ทั้งในด้านการติดตามการประเมินสถานการณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติ และขณะเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงที รวมทั้งใช้ในการประเมินความเสียหายเพื่อฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์ร่วมกับปภ. เช่น การเกิดไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง ธรณีพิบัติภัย ปัญหา PM 2.5 หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น 

นอกจากความร่วมมือด้านข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่มีแล้ว ในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันวางแผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางานวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนส่งเสริมงานด้านบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน บรรเทาและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียต่าง ๆ ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประเทศต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages