GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 22 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 51 จุด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 24 January 2022

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 22 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 51 จุด

เพิ่มขึ้นจากวานก่อน 37 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เขตสปก. จำนวน 21 จุด พื้นที่เกษตร จำนวน 12 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ จำนวน 5 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #ขอนแก่น 6 จุด #อุดรธานี 4 จุด #สระแก้ว 4 จุด ตามลำดับ โดยเช้าวันนี้คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยรวมยังคงอยู่ในระดับดี มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนกลับมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง คาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร

.

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากสุดที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 462 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 436 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 107 จุดตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแนวชายแดน และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

.

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

.

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ 

#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages