มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จับมือองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือ โครงการ CCF LearnSmart - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 3 November 2021

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จับมือองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือ โครงการ CCF LearnSmart

(นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือ 5 องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาและเติมเต็มความพร่องในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาวะโควิด-19

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยว่า “ปีการศึกษา 2563 - 2564 เป็นรอบปีที่เด็กและเยาวชนไทยต้องประสบปัญหาวิกฤตการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ LearnSmart นวัตกรอาสา พัฒนาแกนนำสนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยความคาดหวังว่าจะสร้างนิเวศน์การศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทยได้สามารถศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพ

“ผมมีความมั่นใจว่า ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ และหน่วยงานหลักด้านการศึกษาทั้ง 5 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นวาระเริ่มต้นที่ดีในการขยายผลให้ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ  ของประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญและร่วมมือ ร่วมใจกันผลักดันการพัฒนารูปแบบการศึกษาในแนววิถีชีวิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสังคมไทยให้ได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป”  รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

โครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กในแบบชีวิตวิถีใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “นวัตกรเพื่อการศึกษา พัฒนาแกนนำ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบ online ในภาวะ new normal เบื้องต้นดำเนินงานใน 35 โรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ  โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงาน ผ่านการสนับสนุน 3 รูปแบบคือ


1. LearnSmart Library การซ่อมแซมห้องสมุดให้พร้อมกับการเรียนรู้แนวใหม่ผ่าน Smart TV  tablet ยืมเรียน และหนังสือหรือสื่อเกมส์ฝึกฝน critical thinking   

2. LearnSmart Bag แจกกระเป๋าการเรียนรู้บรรจุหนังสืออ่านเสริมทักษะพร้อมแผ่นพับให้ข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้ online พร้อม list ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ applications, e-channels, e-books  

3. LearnSmart-School-In-A Box จัดเตรียมกระเป๋าการเรียนรู้ให้กับ "กลุ่มครูอาสารักเด็ก CCF" และอาสา กศน. เพื่อนำไปแวะเยี่ยมและกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกสถานที่  

โครงการ CCF LearnSmart ได้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ มากที่สุด คือ ครูตู้  ครูต่อ ครูเติม และ ครูตาม โดยมีการแบ่งการจัดการให้สอดรับกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

ครูตู้      เป็นการสนับสนุนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ห้องสมุดโรงเรียน หรือ tablet ยืมเรียน

 

ครูต่อ    ทำหน้าที่ต่อยอดด้วยกระเป๋าการเรียนรู้ มาพร้อม E-learning list ที่แจกให้นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากหนังสือเสริมที่ห้องสมุด เพื่อให้การเรียนได้รับความต่อเนื่อง

ครูเติม    เสริมการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ดูแลโดยคุณครูจิตอาสาจากโรงเรียน และคุณครูอาสาจากสำนักงานส่ง                 เสริมการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ครูตาม       เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ติดตามการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Online เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน


ทั้งนี้ โครงการ CCF LearnSmart จะเริ่มจัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages