CEA และ CCI เผยผลสำเร็จโครงการ Grand Master เพื่อพัฒนาช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเชิญชมนิทรรศการออนไลน์และอุดหนุนสินค้าจากช่างฝีมือ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคมนี้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 5 October 2021

CEA และ CCI เผยผลสำเร็จโครงการ Grand Master เพื่อพัฒนาช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเชิญชมนิทรรศการออนไลน์และอุดหนุนสินค้าจากช่างฝีมือ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคมนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จับมือพันธมิตร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เผยผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะฝีมือของบุคลากรสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมี่สู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสนใจในคุณค่าของงานฝีมือแก่กลุ่มผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี การฝึกทักษะในภาคปฏิบัติ และการทดสอบวัดระดับความรู้ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ได้ทางเว็บไซต์  https://www.grandmasterexhibit.com/ และเปิดจองผลงานออกแบบของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ NFT ได้ที่ https://opensea.io/GrandMasterExhibit จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “โครงการ Grand Master เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง CEA ให้การสนับสนุน เพื่อต่อยอดผลงานของช่างฝีมือไทยให้มีอัตลักษณ์ โดยผสานองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่น ทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการฯนี้ มีนักสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ และเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ ผู้มีประสบการณ์และทักษะความชำนาญ ทั้งในระดับชั้นต้น ชั้นเชี่ยวชาญ และชั้นครู ร่วมกิจกรรมทดสอบ วัดระดับ ประเมินผลทักษะมาตรฐานอาชีพ จำนวนรวม 60 ท่าน รวมถึงมีบุคลากรภาคการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกิดการรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ และมาตรฐานงานฝีมืออาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ และเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ มากกว่า 80,000 คน สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขาอาชีพ ได้รับเงินรางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท รวมถึงได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในรูปแบบ Online Virtual Exhibition พร้อมมีการจำหน่ายชิ้นงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibit อีกด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “ในฐานะที่ CCI เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ เราจึงร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบ E-Learning ที่มีเนื้อหาแบบบูรณาการเชิงวิชาการ ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านต่างๆ บนพื้นฐานของกรอบสมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งถ่ายทอดจากองค์ความรู้ของช่างฝีมือชาวไทยในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการดัดแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลงานของตัวเอง โดยแบ่งตามระดับชั้นความเชี่ยวชาญ จำนวน 12 หลักสูตร อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเนื้อหาภาคทฤษฎี การฝึกทักษะในภาคปฏิบัติ และการทดสอบวัดระดับความรู้ ยังได้รับโอกาสในเวทีแข่งขันผลงาน พร้อมเรียนรู้กระบวนการขายผลงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อต่อยอดสู่ตลาดสากล นอกจากนี้ท่านที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดยังสามารถเทียบโอนเครดิตเข้าสู่ระบบเครดิตแบงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระบบ module system เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่สนใจ เช่น งานผ้า งานออกแบบ งานเครื่องประดับ และงานสร้างสรรค์แฟชั่นได้อีกด้วย”

โดยนิทรรศการ Grand Master Exhibition แบ่งห้องจัดแสดงผลงานออกเป็น 4 ห้องหลัก จำนวน 2 ชั้น ได้แก่ ห้องโถงแสดงภาพรวมของโครงการ ที่บอกเล่าเส้นทางการทำงาน ทั้งการวางแผนโครงการของคณะทำงาน การพัฒนาหลักสูตร E-Learning และตัวอย่างการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องแสดงผลงานศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นครู ในรูปแบบเป็น Hall of Fame จำนวน 7 ท่าน ห้องแสดงผลงานของศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเครื่องถมเครื่องใช้ จำนวน 8 ผลงาน และห้องแสดงผลงานของศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเทคนิคผ้าทอมัดหมี่ จำนวนทั้งหมด 9 ผลงาน ซึ่งผลงานบางส่วนมีการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์อีกด้วย

สำหรับช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ศิลปะ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ ที่สนใจโครงการฯ และต้องการต่อยอดผลงานสู่ความเป็นเลิศ สามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ E-Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ CEA Online Academy และผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากแต่ละสาขาอาชีพในโครงการ Grand Master ได้ในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ทาง https://www.grandmasterexhibit.com/ และสามารถซื้อผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibit ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI ที่ https://cci.swu.ac.th โทร. 092-851-5445, 082-429-8229 หรืออีเมล cci@g.swu.ac.th


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages