วช. ขานรับนโยบายเปิดประเทศ มอบ “โลจิสติส์ท่องเที่ยว มาตะ เมืองลุง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พัทลุง - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วช. ขานรับนโยบายเปิดประเทศ มอบ “โลจิสติส์ท่องเที่ยว มาตะ เมืองลุง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พัทลุง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” ผลงานจากการจัดการความรู้การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แก่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้วางเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ให้ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาประเทศที่ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ วช. ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เป็นเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจได้เดินหน้า ไปสู่ “นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมีหลักคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่ “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสตกิส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” เป็นผลงานของโครงการเรื่อง “การจัดการความรู้การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก เป็นหัวหน้าโครงการในการร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงให้พร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่นักท่องเที่ยวสามารถกลับมาท่องเที่ยวได้เป็นปกติ

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดการความรู้การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ในการทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลการวิจัยการ จัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยเริ่มจากศึกษาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมให้ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของตนเองและดูแลกันผ่านแพลตฟอร์มใน 4 บทบาท และการบริหารอย่างยั่งยืนด้วยระบบเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐและชุมชนท่องเที่ยว เพื่อจัดการความรู้สู่การปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในโครงการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว และเพื่อจัดทำคู่มือองค์ความรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและเผยแพร่สู่สาธารณะ อาทิ การจัดทำ m-book คู่มือองค์ความรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง , เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง”,  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง” สำหรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบ e-Book สามารถจะอ่านผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ ผ่านลิงก์ชั้นวางหนังสือ, อินโฟกราฟิก, การจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อเสริมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านคลิปวิดีโอการใช้เทคโนโลยี “มาตะ เมืองลุง”, และการจัดทำ Line Sticker “มาตะ เมืองลุง” 

จากผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดพัทลุงสามารถใช้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” เป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในสถานการณ์วิกฤตโควิดหรือวิกฤตในลักษณะเดียวกันในอนาคต และสามารถใช้เป็นช่องทางในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดให้สามารถท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงได้อย่างสะดวกตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นต่อไปในอนาคต


ในวันนี้ วช. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับจังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages