สกสว. เดินหน้าปรับ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ปี 66 – 70 ตามข้อเสนอแนะ รมว.อว. สภานโยบายฯ  และภาคีเครือข่าย   - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 15 October 2021

สกสว. เดินหน้าปรับ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ปี 66 – 70 ตามข้อเสนอแนะ รมว.อว. สภานโยบายฯ  และภาคีเครือข่าย  

15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือวันนี้คือเรื่องของการปรับปรุง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ตามความเห็นจากการประชุมสภานโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และจากการรับฟังความเห็นจากในเวทีสาธารณะด้าน ววน. 

โอกาสนี้  ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน  จากการที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 (3) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่และอำนาจจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ สกสว. จึงได้ดำเนินการจัดทำ(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ . 2566-2570 โดยใช้แนวทางและหลักการชี้นำตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570


ปัจจุบัน สกสว. ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ . 2566-2570 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และผ่านการอนุมัติจาก กสว. ให้เสนอต่อ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา   นอกจากนี้ สกสว. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ . 2566-2570 ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ อีก 3 ครั้ง ประกอบด้วย


1. การประชุมหรือร่วมกับผู้บริหารกระทรวง อว. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยได้รับ

ความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


2. การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564


3. การจัดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570

ผ่านเว็บไซต์ สกสว. ระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

โดยในส่วนของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการต่อ (ร่าง) แผนฉบับนี้คือ ต้องตั้งเป้าการผลักดันประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2570 โดยมีตัวชี้วัดการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ชัดเจน โดยต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างไร นอกจากนี้ใน (ร่าง) แผนด้าน ววน. ปี 2566 -2570 ควรมีการระบุแผนงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม การแปลองค์ความรู้ของไทยเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้เป็นสากลอีกด้วย  ทั้งนี้จากการนำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าวให้ที่ประชุม กสว. รับทราบวันนี้  คณะทำงานจะเร่งปรับปรุง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2566-2570 ฉบับดังกล่าว ตามความเห็นของทุกภาคส่วนต่อไป 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages