คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 3 September 2021

คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล

วันนี้ (3 กันยายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยหนึ่งในวาระที่ร่วมกันพิจารณาคือการขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําปีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับการตรวจประเมินหน่วยงานประเภทกองทุนประจําปีโดยกรมบัญชีกลาง ด้วยเหตุนี้ สกสว. จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําปี และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สกสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหัแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ในส่วนของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 6 โครงการ ดังนี้


1) โครงการจัดทำแผนและนโยบายด้านสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศของกองทุน และระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ)

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (TSRIIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณระบบ ววน.

3) โครงการพัฒนาเครื่องมือจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานภายใต้กองทุน Enterprise Resource Planning (ERP)

4) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบ ววน. (Data Architecture , Document Management , BIG Data)

5) โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายใน สกสว. ให้เป็น Smart Portal และสนับสนุนการทำงานของกองทุน และระบบ ววน. และ

6) โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ซึ่งกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สกสว. (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) จำนวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มั่นคงปลอดภัยมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการงานตามพันธกิจ สกสว. และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะยาวด้านดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564 - 2566 อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ สกสว. ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยผลการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages