ม.เอเชียอาคเนย์สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE มากเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 24 August 2021

ม.เอเชียอาคเนย์สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE มากเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับ สวทช., ITPEC  หน่วยงานนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยในปีนี้มีนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ (SAU) สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ITPE มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็น 65.638 เปอร์เซ็นต์จากผู้เข้าสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมมือกับกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลียและไทย เพื่อยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะความชำนาญด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination (ITPE) โดยความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ นักศึกษา SAU ที่มีใบรับรองวิชาชีพไอที ย่อมมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มี โดยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่มากขึ้นแตกต่างจากพนักงานทั่วไป

ซึ่งจากการประกาศผลการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination (ITPE) ครั้งล่าสุด มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือ (SAU) สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination (ITPE) มากเป็นอันดับที่ 1 จากผู้เข้าสอบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศผลในปี 2564 ทั้งนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 21 คน จากจำนวนผู้สอบผ่านของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด  32  คน  นับเป็นครั้งแรกของ SAU ที่มีนักศึกษาผ่านการสอบเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 1 (65.638%) จากผู้เข้าสอบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งหมด

 


มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็นเครื่องมือชี้วัดของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยสามารถมั่นใจได้ว่าผู้สอบผ่านมาตรฐาน ITPE ระดับสากลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอที นอกจากนี้ผู้สอบผ่าน ITPE ยังสามารถเสนอขอใบอนุญาตทำงานในญี่ปุ่น หรือมีสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาด้านไอทีจากประเทศภาคีเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 อาชีพทางด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการในตลาดจำนวนมาก 


ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า เรามุ่งมั่น ผลักดันให้นักศึกษาสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจทางด้านไอที ให้สามารถเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านไอทีอย่างเข้มข้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนชั้นนำในประเทศและนานาชาติ 


“ไอทีพาสปอร์ตมีประโยชน์มากโดยจะเป็นเครื่องมือช่วยประเมินว่า ผู้สอบผ่านมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านไอทีอย่างแท้จริง รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและกำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีความพร้อมด้านไอทีมากน้อยแค่ไหน ทั้งยังเป็นการปรับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย สร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้แก่ผู้สอบ นอกจากนี้ผู้ที่สอบผ่านระดับ FE ยังสามารถขอใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย” ผศ.ดร.ณัฏฐ์กล่าว

          

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการสอบผ่านตามมาตรฐาน ITPE นี้ จะต้องฝึกฝนทักษะทางด้านไอทีให้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมเข้ารับการทดสอบ ในแต่ละปีทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายนและตุลาคม โดยโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และจัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี โดย สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานนานาชาติ สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยศูนย์สอบและศูนย์ติวสอบทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือที่เว็บไซต์ www.sau.ac.th/itpe โทร. 02-807-4500 ต่อ 217

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages