กสว. เห็นชอบหลักการบริหารจัดการงบวิจัย Fundamental Fund ปี ’66 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กสว. เห็นชอบหลักการบริหารจัดการงบวิจัย Fundamental Fund ปี ’66

เมื่อเร็วๆนี้  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) โดยการประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษครั้งแรกของ กสว. ในการประชุมประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ทั้งนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมวันนี้ คือ ประเด็น “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund หรือ FF)” ที่จัดสรรผ่าน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมในวันนี้  กสว. มีมติเห็นชอบต่อ “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF)   ที่จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ปีงบประมาณ 2566” โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณงานมูลฐาน พร้อมทั้งคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณารายละเอียดก่อนเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่เผยแพร่หลักการฯ และคู่มือดังกล่าวให้หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ใช้เป็นแนวทางและอ้างอิงในการดำเนินงาน
เบื้องต้นหลักการบริหารจัดการงบประมาณฯ นี้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา ตามประเด็นที่ทางคณะทำงานฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักการดังกล่าวมีแนวทางชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงทั้งในเรื่องของ              
1) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและค่าจ้างแก่บุคลากรที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานต้นสังกัด
2) ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงานและโครงการ
3) ค่าสาธารณูปโภคสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)    
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ ค่าครุภัณฑ์
5) ประเด็นการบริหารจัดการต่างๆ

นอกจากนี้คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณฯ ยังเสนอแนะให้มีการติดตามผลการดำเนินงานจริงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นไปอย่างมี ธรรมาภิบาล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธาน กสว.กล่าวว่า หลังจากที่หลักการดังกล่าวได้รับการทบทวนและปรับตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณฯ  ตนเห็นว่า หลักการฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านการวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวนำไปจัดสรรทรัพยากรทั้งในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การจัดซื้อครุภัณฑ์การวิจัย  ที่ลักษณะการใช้งาน วิธีการดูแลรักษา แตกต่างจากครุภัณฑ์แบบปกติ  หลักการนี้จึงถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในภายใต้กรอบของหลักการบริหารงบประมาณของภาครัฐอย่างคุ้มค่า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages