บอร์ดอำนวยการ สกสว. เห็นชอบ ร่างแผนกลยุทธ์ ปี 64-66 ฉบับทบทวน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 7 August 2021

บอร์ดอำนวยการ สกสว. เห็นชอบ ร่างแผนกลยุทธ์ ปี 64-66 ฉบับทบทวน

วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สกสว. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ซึ่ง สกสว. มีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดการทบทวนแผนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก

(ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง)

โดยช่วงที่ผ่านมามีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ลักษณะองค์กร (Organization Profile) การระดมความคิดเห็นในการกำหนดเจตจำนง (Purpose) เป้าหมายความสำเร็จ (Value Perspective) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Strategy map การทบทวนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารและพนักงาน สกสว. และมีการนำเสนอร่างแผนกลยุทธ์องค์กร (ฉบับทบทวน) ในที่ประชุมผู้บริหาร ผลการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สกสว. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)


ทั้งนี้ การทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรฉบับนี้มีแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้มีความกระชับ ชัดเจน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงมากขึ้น 2. ปรับแนวทางการเขียนให้เป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น 3. เน้น Value ของ สกสว. ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของระบบ ววน. 4. ปรับตัวชี้วัดให้อยู่ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ให้มากที่สุด และ 5. นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการ Total Quality Management (TQM) ผ่านแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารความเสี่ยง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สกสว. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับทบทวนดังกล่าว

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages