คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 6 August 2021

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....  ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี และ ดร.ผ่องศรี เวสารัช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 150 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะที่ 1  ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ กรมฯ จึงจัดการประชุม ฯ ดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  จังหวัดราชบุรี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฯลฯ

นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่อีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 5 ภาคใต้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง 10 สิงหาคม 2564 นี้ No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages