สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 27 July 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในระหว่าง วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร (แม่ไก่) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  

( นายสมปรารถนา สุขทวี )

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย โดยการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้น 

( ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ )

และ วช. ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้าร่วมทั้ง 73 ท่าน จาก 17 หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages