สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 12 July 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมี นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จากภารกิจดังกล่าว วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย โดยการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ภายใต้การกำกับติดตามของสภามหาวิทยาลัย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการจัดอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะผลิตงานวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages