วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเส้นทางนักวิจัย ประจำปี 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2021 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 20 July 2021

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเส้นทางนักวิจัย ประจำปี 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2021

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Facebook NRCT เป็นวันที่ 2 เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการของ วช. และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งซาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม บทบาทหนึ่งของ วช. คือการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ที่สองคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย ตั้งแต่ การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง และการพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมถึง วช. มุ่งมั่นการสร้างนักวิจัยอาชีพที่สามารถสร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายครือข่ายวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร และมี ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีการแถลง “ผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช." ของนักวิจัย จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ศาสตราจารย์ สัตว์แพทย์หญิง ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ รองศาตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการโครงการ และแนวทางในการพัฒนาเส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรมนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages