สกสว.ระดมสมองเคลื่อนแผนวิจัยปัญญาประดิษฐ์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 10 June 2021

สกสว.ระดมสมองเคลื่อนแผนวิจัยปัญญาประดิษฐ์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในระบบอัตโนมัติและยานยนต์สมัยใหม่ ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์” เพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบอัตโนมัติชาญฉลาด (Intelligent Automation) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Future Mobility) โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ กับนักวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติและยานยนต์สมัยใหม่ สร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยกับ Startup ที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า การเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเวทีเสวนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ สกสว. จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ โดย สกสว. ได้แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (SAT: Strategic Agenda Team) เพื่อศึกษาการทำให้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ สกสว. เห็นถึงทิศทางและสามารถจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ได้อย่างแม่นยำ  ซึ่งที่ผ่านมา สกสว. ได้ทำงานร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สนับสนุนทุนวิจัยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย โดยการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ถือเป็นประเด็นสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเดิมจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ซึ่งการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีในครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมในการทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์สมัยใหม่และก้าวทันโลก ในขณะเดียวกันปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก การเสวนาในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะนำมาสู่การออกแบบแผนและจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านยานยนต์สมัยใหม่ต่อไป
ทางด้าน ดร.จาตุวัฒน์  ราชเริงระบิน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก และเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่หรือยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในต่างประเทศเริ่มมีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการนำมาใช้การขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติอย่างเช่น รถยนต์ของเทสล่า (Tesla) จากประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามนักวิจัยไทยยังมีโอกาสในการเติมเต็มเทคโนโลยีในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มนักวิจัยไทยได้ร่วมกันศึกษาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการใช้กับยานยนต์อัตโนมัติ โดยยังสามารถนำมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่จะทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรรวมถึงสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ในการเสวานายังมีการนำเสนอแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุนการทำงานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในหลากหลายมิติ ซึ่งจะนำสู่การกำหนดทิศทางแผนด้านวิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในยานยนต์สมัยใหม่ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages