วช. โชว์ภาพความสำเร็จ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ในอีก 20 ปี ข้างหน้า - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วช. โชว์ภาพความสำเร็จ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ในอีก 20 ปี ข้างหน้า

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย : Future Thailand” เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและสร้างการรับรู้ผลสำเร็จจากการวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในมิติที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชนในมุมที่น่าสนใจ และเพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับทิศทางอนาคตประเทศไทย ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงวิชาการ อันนำไปสู่แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และประเทศ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์  

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand) เป็นแผนงานที่ วช. ได้วางกรอบร่วมกับทางหลายหน่วยงาน ในการวางหลักการที่จะใช้ชุดข้อมูลจากเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม มาช่วยฉายภาพอนาคตของประเทศไทย ในภาพมิติต่าง ๆ ในส่วนนี้ วช. มีความคาดหวังว่า ส่วนของการทำงานที่จะฉายภาพในมิติสำคัญ ใน 9 ถึง 10 ด้าน มีการนำชุดข้อมูลที่สำคัญ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายระดับประเทศ และเพื่อที่จะสามารถออกแบบกระบวนการ  รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะนำไปทำมาตรการหรือที่จะนำไปเป็นกลไกต่าง ๆ สำหรับประเทศและภาคประชาชน กรอบของโครงการประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)  หลักการสำคัญก็คือ เรื่องของการวางภาพอนาคต ในระยะ 20 ปี  โดยมีการแบ่งส่วนของช่วงเวลาออกเป็นทุก 5 ปี เพื่อที่จะได้ชุดข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ดูเรื่องกรอบนโยบายระดับประเทศ อย่างเช่น ในส่วนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือในส่วนภาคนโยบายที่ได้นำประเด็นในชุดข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบนโยบาย 

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่อว่า วช.ได้วางกรอบในส่วนของการศึกษาไว้ที่ 10 มิติสำคัญ และยังมองทั้งเรื่องโครงสร้างประชากร เรื่องของมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม มิติอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทางด้านภาษาไทย มิติด้านการเมือง มิติคนไทย 4.0 และมิติด้านการศึกษา อีกหลายมิติที่คิดว่าจะนำไปเป็นกระบวนการร่วมกันตอบโจทย์การฉายภาพอนาคตประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานวิจัย สถาบันวิจัยชั้นนำที่รวมกัน 10 หน่วยงาน ก็จะมาใช้ภาพฉายของขอบเขตของการทำงานในเชิงของมิติต่าง ๆ ในการออกแบบกระบวนการที่มีความหลากหลายแต่มีจุดร่วมร่วมกัน คือ มองให้เห็นภาพของการที่จะนำชุดข้อมูลมาออกแบบนโยบายในอนาคต ซึ่งขณะนี้ในภาพใหญ่ของการออกแบบนโยบายคงไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องเชิงกระบวนการ แต่คงจะมองในเรื่องของชุดข้อมูลร่วมที่จะนำส่งต่อจากทางภาควิจัยโดย วช. แต่ขณะนี้ยังอยู่ในเฟสที่ 1 คาดว่าหลังจากที่จบเฟสที่ 1 แล้ว ในชุดข้อมูลแรกก็จะไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “ภาพประเทศไทยในมิติของอนาคต : จากกรณีศึกษาสู่มิติการพัฒนา”, เรื่อง “แนวโน้มโลก แนวโน้มประเทศไทย” , เรื่อง “คนไทยในเมืองไทย 4.0”, เรื่อง “อนาคตชีวิตคนเมือง 4.0”, และเรื่อง “สังคมเปราะบางกับ COVID-19” การเสวนาในครั้งนี้ วช. จะรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยนำมาออกแบบเป็นนโยบาย หรือมาตรการ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages