มทร.ธัญบุรี มอบ ดร. ให้ เบิร์ด ธงไชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานมูลนิธิหนังไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 15 May 2021

มทร.ธัญบุรี มอบ ดร. ให้ เบิร์ด ธงไชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานมูลนิธิหนังไทย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ราย คือ นายชุมพล เที่ยงธรรมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) นายอนันต์ เภตรา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคินปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) นางสาวปัทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) นายขุนศรี ทองย้อย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) นางวารี พลไพศาล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) นายธงไชย แมคอินไตย์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) และนางเกสินี กล่ำอยู่สุข ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย)


อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกว่าอีกว่า ทั้งนี้โดยมีหมายกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages