วช. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สพภ. มก. และ moreloop รวมพลังขับเคลื่อนไทยด้วย BCG Model - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 19 May 2021

วช. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สพภ. มก. และ moreloop รวมพลังขับเคลื่อนไทยด้วย BCG Model

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ moreloop พร้อมด้วยประชาคมนักวิจัย รวมพลังเสนอทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วย BCG Model เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเปิดการเสวนา “รวมพลังประชาคมวิจัยขับเคลื่อนไทยด้วย BCG Model” กล่าวว่า วช. ในบทบาทการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยในประเด็นท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการกับปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2569 ที่มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหม่คุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการ BCG กล่าวถึงประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย BCG model และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)


ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop สตาร์ทอัพประเทศไทย กล่าวถึงประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย BCG model ในภาคของธุรกิจ และ


คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ สถาปนิกและพิธีกรรายการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกันสรุปมุมมองการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่แนวคิดการร่วมมือแบบบูรณาการและการปฏิบัติจริง ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมจุดแข็งของการมีฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สูง เร่งกระบวนการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ลดการใช้ทรัพยากร และหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages