วช. เปิดตัว ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ผู้คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Tuesday, March 2, 2021

วช. เปิดตัว ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ผู้คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมเปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำประจำปี 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงาน NRCT Talk  เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม by NRCT ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม เป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการและเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยรุ่นหลังได้ และเพื่อเป็นการแนะนำนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับรางวัล

ในปีนี้วช.ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว เรื่อง “Kick off กิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT (In-House) : 1 ในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” ขึ้น ซึ่งในวันนี้วช. ได้มีการเปิดตัว 1 นักวิจัย ผู้ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากจำนวน 7 ท่าน ใน 5 สาขา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า Provatdozent สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Habilitation in Mechanical Engineering) สังกัด Chemnitz University, GERMANY ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดของประเทศเยอรมนี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดของประเทศไทย นักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิต โดยมุ่งเน้นการใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลว่า ได้พัฒนาวัสดุโครงสร้างเบาสำหรับวัสดุทางวิศวกรรมสมัยใหม่จากวัสดุไบโอคอมโพสิตที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาและพัฒนาวัสดุไบโอพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อาทิเช่น พอลิเมอร์ต้านเชื้อแบคทีเรีย พอลิเมอร์ที่สามารถจดจำรูปร่างได้ และพอลิเมอร์ซ่อมแซมตัวเองได้ เป็นต้น อีกทั้งทำการศึกษากระบวนการผลิตวัสดุไบโอพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษและวัสดุไบโอคอมโพสิตหลากหลายวิธี เช่น กระบวนการผลิตแบบอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน การฉีดขึ้นรูป และหล่อขึ้นรูป เพื่อทดแทนและแก้ปัญหาการใช้พลาสติกและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ 

โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมสามารถนำงานวิจัยต่อยอดได้ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี   นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะได้เหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages