คลอดแผนสุวรรณภูมิศึกษา “TASSHA” ดันไทยเป็นเซนเตอร์เศรษฐกิจ - หนุนวิจัยแนวหน้าสายสังคม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 18 February 2021

คลอดแผนสุวรรณภูมิศึกษา “TASSHA” ดันไทยเป็นเซนเตอร์เศรษฐกิจ - หนุนวิจัยแนวหน้าสายสังคม

18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สกสว. อาคาร เอส เอม ทาวเวอร์  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็นประธานการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนา “แผนงานวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” (TASSHA : Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and arts) หรือ  “ธัชชา” 

โดยมีตัวแทนจากทั้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. )สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการหารือ  อนึ่งการประชุมวันนี้ มุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษา  1 ในแผนงานสำคัญภายใต้ TASSHA จากทั้งหมด 5 แผนคือ สุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา ศูนย์พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ  และ ศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น  

โอกาสนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข้อมูลว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 : มติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1/2564  เห็นชอบให้มีการบรรจุแผนงานสุวรรณภูมิศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ TASSHA เนื่องจากผ่านกระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และโครงการสุวรรณภูมิศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับอีก     4 โครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการเรื่องการของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานแผนงานวิทยสถานฯ แต่ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนงานให้มีรายละเอียดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายและกลไกการเชื่อมโยงของแต่ละสาขา เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงานคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ในส่วนของงานแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษา  มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านสุวรรณภูมิ (การศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการในประเด็นสุวรรณภูมิ และเพื่อสร้าง Frontier Knowledge) เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ตลอดจนส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและการตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิสร้างสรรค์และการ ท่องเที่ยวท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ  “TASSHA”  โดยเฉพาะในประเด็นด้าน  “สุวรรณภูมิ” โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณให้แก่ วช. ภายใต้งบประมาณ 50 ล้านบาท  โดย สกสว.จะส่งมอบแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษา เพื่อให้ วช. ดำเนินการนำร่องตามแผน พร้อมจัดประชุมระดมสมองร่วมกับภาคีเครือข่ายและการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ของแต่ละสาขา เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงทั้ง 5 สาขา  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานต่อไป 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages