เกินเป้าหมาย ยอดแรงงานกองทุนประกันสังคม ขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. ร่วม “ต้นกล้าวิถีใหม่” ทะลุ 3,770 ราย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 15 January 2021

เกินเป้าหมาย ยอดแรงงานกองทุนประกันสังคม ขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. ร่วม “ต้นกล้าวิถีใหม่” ทะลุ 3,770 ราย

“ต้นกล้าวิถีใหม่” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับความช่วยเหลือตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  

จากนั้นสำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ และสำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปรากฏว่าจนถึง ณ วันที่ 15 มกราคม 2564  ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนจากทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนมากถึง 3,770 คน พื้นที่ที่มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมากที่สุดคือ ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 1,627 คน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,153 คน ภาคเหนือ จำนวน 395 คน ภาคใต้ จำนวน 360 คน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 235 คน

หากแยกตามสถานภาพของผู้ประกันตน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ) จำนวน 2,055 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) จำนวน 1,523 คน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ) จำนวน 192 คน   

สำหรับรูปแบบของการขอรับความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนจาก บจธ. มากที่สุดคือ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ (รูปแบบที่ 3)  มีจำนวน 3,262 ราย รองลงมาคือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รูปแบบที่ 1)  จำนวน 414 ราย  และรูปแบบที่ 2 คือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี มีผู้ลงทะเบียน 94 คน  รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ บจธ. จะนำมาคัดกรองและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และคาดว่าจะปิดรับการลงทะเบียนรอบที่ 1 เร็วๆ นี้

 

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages