สกสว. ร่วมส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 6 December 2020

สกสว. ร่วมส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้


วันนี้ (6 ธันวาคม 2563) รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร สกสว. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมส่งมอบแผนและนโยบายในการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การลงพื้นที่ของ สกสว. ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือและแสดงให้เห็นถึงผลความคืบหน้าจากการดำเนินงานภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่ เดิม สกสว. เมื่อครั้งยังทำหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2563 ในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ล่าสุด จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการนี้ในหลากหลายมิติ อย่างเช่น เกิดการบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจนกระทั่งทำให้ผลประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย จำนวน 14 ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ที่ได้ชัดเจน และนำกองทุนกลางที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการลงพื้นที่ในวันนี้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมทดลองเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี โดยนั่งรถจี้ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เยี่ยมชมมัสยิดโบราณที่เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์อัลกุรอานอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ ยังมีการส่งมอบผลผลิตจากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้สู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages