กตป. จัดระดมความคิดเห็น นักวิชาการ, ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์, ภาคประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช. ด้านโทรทัศน์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 16 December 2020

กตป. จัดระดมความคิดเห็น นักวิชาการ, ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์, ภาคประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช. ด้านโทรทัศน์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป. เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะสาธารณะ (Public hearing) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา  จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่า กตป. หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๒ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดย กตป. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 

1. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. นายนภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง 

3. พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม 

4. นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

5. ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์  

    


จากการที่ได้มีการจัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นที่แรก ในภาคตะวันออกนั้นคือ เมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ได้เลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการ และประชาชน เกินจำนวนเป้าหมายที่วางไว้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี  และครั้งนี้ ครั้งที่ 4 ได้เลือก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเป้าหมายสำคัญทางภาคกลาง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคกลาง   และที่สำคัญ กิจกรรมในวันนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือ  public hearing  โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ กสทช.  สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 และต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ด้านนักวิชาการ ตัวแทนสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง สื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงผู้ประกอบด้านสื่อ และตัวแทนภาคประชาชน ทุกองค์กร สมาคม ที่ได้ตั้งใจมาร่วมงานในวันนี้  และในปีนี้ ทาง กตป. ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลข้อมูล จนได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. นำทีมโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลิตผลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages